Avís legal

La creació d’aquest web té finalitats pedagògiques i de difusió, però en cap cas pretén infringir cap copyright. Les imatges, partitures, vídeos, arxius d’àudio o articles inclosos en aquest lloc web provenen de diverses fonts i poden tenir drets d’autor que pertanyen per tant als hereus o titulars d’aquests documents. Els drets dels arxius corresponents a imatges, dedicatòries i partitures, així com les gravacions familiars, pertanyen a les hereves de Conxita Badia. També tenen els drets reservats els vídeos extrets del documental la productora i la directora. La resta d’arxius de vídeo i àudio tenen els seus propis drets d’autor. Per aquest motiu, subratllem el fet que no pengen de la web pròpiament sinó que s’han enllaçat des de la seva ubicació original. En aquest sentit, els creadors d’aquesta web no es fan responsables de l’ús fraudulent que terceres persones facin d’aquest material.